Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Godów

Kolorowy pasek

ZBIÓR UCHWAŁ RADY GMINY GODÓW

ZBIÓR UCHWAŁ

RADY GMINY GODÓW

VIII KADENCJA - LATA 2018-2023

 

Lp.

Nr uchwały/ rok

w sprawie

Sesja nr I z dnia 20 listopada 2018 roku

1

Uchwała nr I/1/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Godów

2

Uchwała nr I/2/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Godów

3

Uchwała nr I/3/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Godów, ustalenia składów osobowych oraz określenia przedmiot ich działania

4

Uchwała nr I/4/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godów

5

Uchwała nr I/5/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Godów

6

Uchwała nr I/6/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Godów

7

Uchwała nr I/7/2018

Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok

8

Uchwała nr I/8/2018

Uchwała Rady Gminy zmieniający uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok

9

Uchwała nr I/9/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór w Wodzisławiu Śląskim w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2018

10

Uchwała nr I/10/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim w roku 2018

Sesja nr II z dnia 20 grudnia 2018 roku

11

Uchwała nr II/11/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie: budżetu Gminy Godów na 2019 rok

12

Uchwała nr II/12/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

13

Uchwała nr II/13/2018

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

14

Uchwała nr II/14/2018

Uchwała Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2018 rok

15

Uchwała nr II/15/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

16

Uchwała nr II/16/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

17

Uchwała nr II/17/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

18

Uchwała nr II/18/2018

Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.

Sesja nr III z dnia 28 stycznia 2019 roku

19

Uchwała nr III/19/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok.

20

Uchwała nr III/20/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

21

Uchwała nr III/21/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego

22

Uchwała nr III/22/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

23

Uchwała nr III/23/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Godów

24

Uchwała nr III/24/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Godów na 2019 rok

25

Uchwała nr III/25/2019 Uchwała w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godów na 2019 rok
Sesja nr IV z dnia 25 lutego 2019 roku
26 Uchwała nr IV/26/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Godów
27 Uchwała nr IV/27/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godów oraz określenia granic ich obwodów
28 Uchwała nr IV/28/2019 Uchwała w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców metodycznych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym
29 Uchwała nr IV/29/2019 Uchwała w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku 2019
30 Uchwała nr IV/30/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
31 Uchwała nr IV/31/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
32 Uchwała nr IV/32/2019 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sesja nr V z dnia 25 marca 2019 roku
33 Uchwała nr V/33/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok .
34 Uchwała nr V/34/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów.
35 Uchwała nr V/35/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami
36 Uchwała nr V/36/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
37 Uchwała nr V/37/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godów na rok 2019"
38 Uchwała nr V/38/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów na lata 2019-2020
39 Uchwała nr V/39/2019 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
40 Uchwała nr V/40/2019 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Godów w zakresie dożywania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Sesja nr VI z dnia 8 kwietnia 2019 roku
41 Uchwała nr VI/41/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
Sesja nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 roku
42 Uchwała nr VII/42/2019  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
43 Uchwała nr VII/43/2019  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
44 Uchwała nr VII/44/2019  Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Ograniczenie Niskiej Emisji na terenie Gminy Godów w 2019 r."
45 Uchwała nr VII/45/2019  Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska
Sesja nr VIII z dnia 30 maja 2019 roku
46

Uchwała nr VIII/46/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Godów
47 Uchwała nr VIII/47/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
48 Uchwała nr VIII/48/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
49 Uchwała nr VIII/49/2019 Uchwała w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Sesja nr IX z dnia 27 czerwca 2019 roku
50 Uchwała nr IX/50/2019 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Godów za rok 2018
51 Uchwała nr IX/51/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
52 Uchwała nr IX/52/2019 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Godów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
53 Uchwała nr IX/53/2019 Uchwała w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami
54 Uchwała nr IX/54/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/45/2019 Rady Gminy Godów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska
55 Uchwała nr IX/55/2019 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym
56 Uchwała nr IX/56/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łaziskach i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie
57 Uchwała nr IX/57/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
58 Uchwała nr IX/58/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
59 Uchwała  nr IX/59/2019 Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
Sesja nr X z dnia 29 sierpnia 2019 roku
60 Uchwała nr X/60/2019 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląski
61 Uchwała nr X/61/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządowymi Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego
62 Uchwała nr X/62/2019 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego w zakresie zawarcia umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego
63 Uchwała nr X/63/2019 Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na kadencję 2020-2023
64 Uchwała nr X/64/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
65 Uchwała nr X/65/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
66 Uchwała nr X/66/2019 Uchwała w sprawie zamiany uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 
Sesja nr XI z dnia 26 września 2019 roku
67 Uchwała nr XI/67/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok
68 Uchwała nr XI/68/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
69 Uchwała nr XI/69/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Podbuczu
70 Uchwała nr XI/70/2019 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym
71 Uchwała nr XI/71/2019 Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie
Sesja nr XII z dnia 28 października 2019 roku
72 Uchwała nr XII/72/2019 Uchwała w sprawie przejęcia prawa własności nieruchomości gruntowej w Skrzyszowie
73 Uchwała nr XII/73/2019 Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
74 Uchwała nr XII/74/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów
75 Uchwała nr XII/75/2019 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godów na 2019 rok

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Mitko
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Mitko
Data wprowadzenia:2018-12-31 11:59:21
Opublikował:Agnieszka Mitko
Data publikacji:2018-12-31 12:00:51
Ostatnia zmiana:2019-10-30 11:45:29
Ilość wyświetleń:673

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij