Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Różne roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Skrbeńsku przy ul. Zielonej

CPV:
45212200-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
30.09.2015 wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia w zał. nr 2 do siwz punkt 1b, zgodnie z punktem 18 siwz

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-08-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-08-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 90%
termin realizacji - 10%


Wadium:
Zamawiający wymaga wnieść wadium wys. 2.000 PLN


Uwagi:


Firmy uczestniczące