Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, osoba uprawniona do udziału w referendum powinna:

1.  Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wypełniony wniosek złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Godowie – Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki pok. nr 1 ul. 1 Maja 53 lub przesłać telefaksem, drogą elektroniczną (e-mail) - jeśli jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Godów
3. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
3. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia (może to być na jednym dokumencie) - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.


Informacja:
1. Osoba zmieniająca miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (e-mail), zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum. 
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem referendum. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji do spraw referendum.
3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum będącej obywatelem polskim, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
4. Osoba, która otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.
5. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
6. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania osoba, która w dniu referendum będzie przebywała poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do 4 września 2015 r. w godzinach urzędowania tj. 7.00 - 17.00 w poniedziałki, 7.00 - 15.00 w wtorek, środę, czwartek oraz 7.00-13.00 w piątek w w Urzędzie Gminy w Godowie pok. Nr 1 (parter – obok BOK)  ul. 1 Maja 53

 

Załączniki:
1. Wniosek o wydanie zaswiadczenia o prawie do głosowania
2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia