Aby dopisać się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w gminie Godów należy:

1. Wypełnić wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
2. Wypełniony wniosek złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Godów Referat Organizacyjny,  Spraw Obywatelskich i Informatyki pok. nr 1 ul. 1 Maja 53.


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dopisanie do spisu.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).


Informacja:
Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym niepełnosprawna) może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji do spraw referendum na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu referendum, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum. Nie dotyczy obwodów odrębnych utworzonych w Szpitalu, Zakładzie Karnym, Domu Pomocy Społecznej itp.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal obwodowej komisji do spraw referendum, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 1 września 2015 r.
Z wnioskiem może wystąpić także osoba nigdzie niezamieszkała (bez stałego zameldowania), przebywająca na terenie gminy Godów. Dotyczy także osób zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum – skreśli osobę ze sporządzonego przez siebie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Wnioski o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum można składać  do 1 września 2015 r. w godzinach urzędowania tj. 7.00 - 17.00 w poniedziałki, 7.00 - 15.00 w wtorek, środę, czwartek oraz 7.00-13.00 w piątek w Urzędzie Gminy w Godowie  Referat Organizacyjny,  Spraw Obywatelskich i Informatyki pok. nr 1 ul. 1 Maja 53.