UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór:

1)       informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, określony w załączniku nr 1 do uchwały;

2)       informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora, określony w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać sporządzone w druku czarno-białym.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

 

 [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.