Znak sprawy
OI-K.1710.3.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Tematyka kontroli
Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Krostoszowicach
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0073/15 z dn. 04.03.2015r.
UM12-6930-UM1230075/13