Znak sprawy
OI-K.1710.4.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Tematyka kontroli
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Godów  w okresie od dnia 01.01.2011 do 26.06.2015r.

Dokumentacja kontroli
Protokół z kontroli nr 610/18/3/15 z dn. 08.07.2015r.
Wystąpienie pokontrolne nr WK-610/18/4/15 z dn. 02.09.2015r.