Znak sprawy
OI-K.1710.5.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Wydział Kontroli Płatników Składek

Tematyka kontroli
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja kontroli
Protokół kontroli nr 342015040012PRO001  z dn. 28.04.2015r.