Znak sprawy
OI-K.1710.6.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Tematyka kontroli
Doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Godowie
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Małe Projekty”

Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0246/15 z dn. 27.05.2015r.
UM12-6930-UM1240407/14