Znak sprawy
OI-K.1710.7.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Tematyka kontroli
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Godów
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/321/0262/15 z dn. 18.06.2015r.
UM12-6921-UM1200056/12