Znak sprawy
OI-K.1710.8.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Tematyka kontroli
Budowa wiaty drewnianej wielofunkcyjnej w Skrzyszowie
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”

Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0268/15 z dn. 10.06.2015r.
UM12-6930-UM1230076/13