Znak sprawy
OI-K.1710.10.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Tematyka kontroli
Budowa siłowni zewnętrznej w Skrbeńsku jako alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców terenu LGD.
Weryfikacja zgodności realizacji operacji ze złożoną do wniosku o płatność dokumentacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Małe projekty”

Dokumentacja kontroli
Raport z czynności kontrolnych nr 12/413/0270/15 z dn. 18.06.2015r.
UM12-6930-UM1240779/13