Znak sprawy
OI-K.1710.12.2015

Nazwa organu prowadzącego kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tematyka kontroli
Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty turystycznej na terenie Gminy Godów poprzez budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku oraz siłowni zewnętrznej w Łaziskach

Dokumentacja kontroli
Informacja pokontrolna nr FR-RKPR.44.424.1.2015.IR z dn. 04.09.2015r.