Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów skierowany jest do uczniów osiągających indywidualne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. Jego celem jest promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej, zachęcanie ich do reprezentowania Gminy Godów na różnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji edukacyjnych, sportowych lub artystycznych i aktywności uczniów oraz stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej. Program przyczynia się również do promocji szkolnictwa Gminy Godów. W ramach realizacji Programu można ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Godów za osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

 

  1. Stypendium Wójta Gminy Godów może otrzymać:

a)     uczeń szkoły podstawowej od klasy czwartej lub uczeń gimnazjum zamieszkały na terenie gminy Godów,

b)    uczeń, będący laureatem lub finalistą konkursu interdyscyplinarnego lub konkursu przedmiotowego,  uczeń,  który w konkursie o charakterze wiedzowym,  na szczeblu co najmniej powiatowym zajął I, II lub III miejsce, lub

c)     uczeń, który  legitymuje się indywidualnymi osiągnięciami w zakresie zajęć artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, gdzie zajął I, II lub III miejsce, lub

d)     uczeń, który legitymuje się indywidualnymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym lub powiatowym, gdzie zajął I, II lub III miejsce.

 

  1. O stypendium dla ucznia może ubiegać się:

a)     dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza,

b)    wychowawca klasy,

c)     rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

  1. Dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są:

a)     wniosek, określony zarządzeniem Wójta Gminy,

b)    poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1,

c)     oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

  1. Termin składania wniosków:

a)     wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie stypendium” w Urzędzie Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta w terminie do 30 czerwca każdego roku,

b)    wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c)     stypendia przyznawane są za rok szkolny począwszy od roku szkolnego 2015/2016.

 

  1. Wysokość stypendium:

a)     wysokość środków przeznaczonych na stypendia określa uchwała budżetowa Gminy Godów,

b)    indywidualna wysokość stypendium może wahać się od 100 zł do 1000 zł. i jest uzależniona od:

ü  rangi osiągniętego wyniku,

ü   kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy,

ü   liczby wniosków kwalifikujących się do przyznania stypendium.

 

  1. Rozpatrywanie wniosków:

a)     decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Godów po zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej,

b)     komisja rozpatruje wnioski najpóźniej do 15 sierpnia,

c)     decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

d)    o odmowie przyznania stypendium Wójt informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 

  1. Forma wypłaty stypendium:

Stypendium wypłacane jest jednorazowo gotówką w kasie banku wskazanego przez Urząd Gminy Godów lub przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty sesji Rady Gminy Godów.

 

  1. Informacje dodatkowe:

a)     listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Godów,

b)    uroczystego wręczenia stypendiów dokonuje Wójt na sesji Rady Gminy Godów.

 

  1. Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów, pokój nr 8, tel. 32 4765065 wew. 34.

 

  1. Podstawa prawna:

a)     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm. )

b)    Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Godów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w gminie Godów„

c)     Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy Godów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągniecia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie gminy Godów

d)  Zarządzenie nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Godów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągniecia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Godów