Zgodnie z zapisami rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie określonych w w/w ustawie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę.
W myśl art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy.
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel kontraktowy obowiązany jest do  ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Termin złożenia wniosku i tryb rozpatrzenia sprawy Wniosek o awans na stopień nauczyciela mianowanego skierować należy do Wójta Gminy Godów i złożyć w Urzędzie Gminy w Godowie.
Zgodnie z art. 9b ust. 3 i 3a KN nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z załącznikami do wniosku zgodnie z zapisem § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018, poz. 1547):
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły
za zgodność z oryginałem;
4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów, pokój nr 8, tel. 32 47 65 065 wew. 34 lub 37.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).