Ogólny opis:

1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich (hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, pola biwakowe), jak również w innych obiektach, pod warunkiem że spełniają one wymagania co do wyposażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne, określone przepisami prawa dla tego rodzaju obiektów.

2. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają wymagania, o których mowa w poprzednim punkcie.

3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji.

4. Ewidencję obiektów, które nie są obiektami turystycznymi, ale świadczone są w nich usługi turystyczne prowadzi wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia tych obiektów.

5. W celu zgłoszenia obiektu do ewidencji należy złożyć wypełniony formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.


Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz zgłoszenia.

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez właściwy urząd statystyczny - w przypadku przedsiębiorców.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

4. Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może, w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony w §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późniejszymi zmianami).


Terminy i sposób załatwienia sprawy:

1. Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia dokonywany jest wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne, o czym Zgłaszający informowany jest stosownym pismem. Jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.

2. W przypadku odmowy, w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie wpisu obiektu do ewidencji.

3. W sprawach szczególnie skomplikowanych w/w terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj.: Dz.U. z 2016 Nr 187)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późniejszymi zmianami).Zobacztakże:

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=14737&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=7649