Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów

CPV:
90620000-9, 90630000-2, 90610000-6

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
od podpisania umowy z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub wezwania do wykonania usługi do 30 kwietnia 2017r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
Biuro Obsługi Klienta


Oferty można składać do:
2016-10-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-10-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
Sala Posiedzeń


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin płatności faktury - 40%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące