Badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Godów przeprowadzane są w oparciu o umowę o świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych, zawartą pomiędzy Gminą Godów a wybranym w trybie postępowania bezprzetargowego Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (poradnią medycyny pracy), uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich członków OSP.

 

W przypadku konieczności skierowania na badania członka OSP (w tym kandydata na strażaka OSP),  naczelnik lub prezes jednostki powinien:

1) przygotować wykaz członków OSP przewidzianych do badania, zawierający takie dane jak: imię, nazwisko, imię ojca, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel,

2) przekazać przedmiotowy wykaz osób pracownikowi Urzędu Gminy Godów właściwemu ds. obsługi merytorycznej OSP.

 

Badanie lekarskie członka Ochotniczej Straży Pożarnej realizowane jest w oparciu o skierowanie podpisane przez Wójta Gminy Godów. Skierowanie na badanie lekarskie członka OSP wystawia się w dwóch egzemplarzach. Opracowane i podpisane skierowanie można odebrać w Urzędzie Gminy Godów w biurze nr 17.

 

Z otrzymanym skierowaniem osoba udaje się do placówki przeprowadzającej badania. Jeden egzemplarz pozostaje w karcie badań Lekarza Medycyny Pracy, a drugi egzemplarz (potwierdzony przez lekarza) wraz z zaświadczeniem lekarskim zostaje zwrócony do Urzędu Gminy Godów. Następnie zaświadczenia lekarskie przekazywane są właściwym naczelnikom OSP.

 

Badania przeprowadzane są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYKAN” PORADNIA MEDYCYNY PRACY, ul. Dworcowa 1D, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27