Ubezpieczenie członków OSP z terenu Gminy Godów oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych (MDP Łaziska i MDP Godów) załatwiane jest zbiorczo, w ramach umowy ubezpieczenia pomiędzy Gminą Godów a towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to ubezpieczenie bezimienne, którego przedmiotem jest:

 

1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności statutowych dla członków ochotniczej straży pożarnej. Świadczenie przysługujące członkowi ochotniczej straży pożarnej w oparciu o art. 26 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Wysokość świadczenia wg art. 12 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. Zakres Ubezpieczenia: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, wstrząśnienie mózgu oraz inne zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia nie spowodowane stanem chorobowym a wywołane przyczyną zewnętrzną. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również sytuację gdy wskutek niego został zwichnięty staw, naciągnięte lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe.

 

3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zakres Ubezpieczenia: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, wstrząśnienie mózgu oraz inne zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia nie spowodowane stanem chorobowym a wywołane przyczyną zewnętrzną. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również sytuację gdy wskutek niego został zwichnięty staw, naciągnięte lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe.

 

W przypadku konieczności dodatkowego ubezpieczenia członków OSP (głównie kandydatów na strażaków OSP), którzy nie posiadają jeszcze uprawnień do udziału w akcji, a zatem nie obejmuje ich ubezpieczenie zbiorcze wskazane wyżej, celem udziału w zawodach sportowo – pożarniczych, kursach i szkoleniach, wyjazdach szkoleniowych, itp., należy podjąć działania zmierzające do indywidualnego objęcia ubezpieczeniem wskazanych osób.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27