Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Godów nr XXIII/165/2016 z dnia 26 września 2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Godów ustalono następujące stawki ekwiwalentu:

 

1)     ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych wynosi 16,00 zł (szesnaście złotych) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,

 

2)     ekwiwalent pieniężny dla członków OSP uczestniczących w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę wynosi 4,00 zł (cztery złote) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

 

Zasady składania wniosków i wypłacania ekwiwalentu uregulowane są zarządzeniem nr 0050.181.2017 Wójta Gminy Godów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad składania wniosków o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym oraz ich rozpatrywania.Treść przedmiotowego zarządzenia została nieznacznie zmieniona zarządzeniem nr 0050.73.2018 Wójta Gminy Godów z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad składania wniosków o wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym oraz ich rozpatrywania.

 

Treść zarządzeń oraz wzory wniosków dostępne są w załącznikach poniżej.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27