Obszar zarządzania kryzysowego obejmuje zadania gminy wynikające zasadniczo z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Do ważniejszych zadań gminy w tym obszarze zalicza się:

1) zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, koordynacja walki z epidemiami, skażeniami środowiska, katastrofami naturalnymi i innymi zagrożeniami ujętymi w PZK,

2) koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem i reagowaniem na występujące zagrożenia,

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

4) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w tym min. ze Strażą Miejska, Policją, Strażą Pożarną oraz Wojskowa Komendą Uzupełnień,

5) prace w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK).

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Godów jest Wójt. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i walki ze skutkami klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych noszących znamiona takiej klęski, wykonywane są przez pracownika właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego. Jego zadaniem jest analiza bieżącej sytuacji w kontekście występujących zagrożeń, opracowywanie planów i procedur działania oraz zapewnienie koordynacji i pomocy doradczej w zakresie podejmowanych decyzji, mających na celu walkę z występującym zagrożeniem.

 

Uruchomienie funkcjonowania Systemu Zarządzania Kryzysowego uzasadniają poważne katastrofy oraz inne negatywne zdarzenia masowe i nietypowe, przekraczające możliwości działania pojedynczych służb i wymagające szeroko rozumianego współdziałania w zwalczaniu negatywnych następstw przedmiotowych zdarzeń. W razie zaistnienia tego typu sytuacji kryzysowych mogą zostać uruchomione dodatkowe siły i środki. Przykładowe zdarzenia mające znamiona sytuacji kryzysowych to klęski żywiołowe (np. powódź, pożary lasu), katastrofa drogowa połączona z wyciekiem szkodliwych substancji chemicznych, zagrożenia epidemiologiczne, skażenie terenu gminy itp. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

 

W czynnym reagowaniu na zdarzenia kryzysowe, zapobieganiu zagrożeniom oraz w usuwaniu ich skutków uczestniczą służby, inspekcje, straże, organizacje ratownicze i inne instytucje, wykonujące działania w ramach zarządzania kryzysowego. Do podstawowych jednostek reagowania zalicza się takie organizacje jak Państwowa Straż Pożarna,  Policja, Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Graniczna. Z terenu powiatu należy wymienić PSSE, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, PINB. Podstawowe podmioty reagowania kryzysowego z terenu gminy to Ochotnicze Straże Pożarne, podmioty opieki zdrowotnej (NZOZy).

 

W celu walki z zagrożeniem w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, Wójt może wydawać wiążące polecenia organom jednostek pomocniczych, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych, uczestniczących w wykonywaniu działań na obszarze Gminy Godów. Wójt może również występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze gminy, nie wymienionych wyżej, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.

 

W celu zapewnienia prawidłowej i skutecznej realizacji działań zarządzania kryzysowego, w tym wykonywania zadań z zakresu walki ze skutkami klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych noszących znamiona takiej klęski oraz ich usuwania, powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. GZZK jest organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. Do podstawowych zadań zespołu należy ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń, przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy planuje i realizuje się w ramach budżetu gminy. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości określonej w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego gmina może również otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27