Gmina stanowi element systemu obronnego państwa. W ramach systemu gmina wchodzi w skład podsystemu pozamilitarnego (niemilitarnego), a Wójt jako organ samorządu stanowi element podsystemu kierowania.   

 

Podsystem pozamilitarny spełnia funkcje pomocnicze i wspierające w stosunku do sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, jest także przeznaczony do tworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia przetrwania ludności w czasie wojny. Podsystem pozamilitarny stanowią wszystkie pozostałe, poza siłami zbrojnymi, organy struktury państwowej, w tym organy gmin, na które nakładane są, lub którym zlecane są zadania obronne. Spełniają one funkcje pomocnicze i wspierające w stosunku do działań sił zbrojnych. Ogniwa te są przeznaczone głównie do tworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia przetrwania ludności w czasie zagrożenia i wojny, a także do przygotowania oraz działania sił zbrojnych i pozostałych struktur państwa.

 

Podsystem kierowania tworzą organy kierowania odpowiadające za realizację zadań obronnych, powiązane informacyjnie i pozostające w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz z obsługującymi je urzędami oraz niezbędną infrastrukturą. Do zadań podsystemu kierowania należy podejmowanie decyzji dotyczących działań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju oraz funkcjonowania państwa w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny. Istotną rolę w podsystemie kierowania pełnią organy samorządu terytorialnego.

 

Przygotowanie systemu kierowania obejmuje planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. Przedsięwzięcia, o których mowa, obejmują przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania, wykonywanie planów operacyjnych i programów obronnych, przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania. Przedsięwzięcia, o których mowa, realizuje się w czasie pokoju.

 

Ilość zadań z zakresu obronności organów administracji publicznej jest bardzo rozbudowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej,  przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy min. do organów samorządu terytorialnego. Istnieje wiele aktów wykonawczych do ustawy, które swoim zakresem oddziaływania obejmują sferę działalności publicznej, w tym organy gmin. Przykładowo rozporządzenie rady ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określa ogólne zasady wykonywania zadań obronnych przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne. Jednocześnie w wielu branżowych aktach prawnych dotyczących pozostałych sfer funkcjonowania lub prowadzonych rodzajów działalności (np. działalności gospodarczej, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska) można zauważyć typowe zadania związane z obronnością czy przeciwdziałaniem zagrożeniom. Do podstawowych zadań Gminy Godów w dziedzinie obronności zalicza się zadania związane z:

 

1) planowaniem operacyjnym, w ramach tzw. Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Godów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

2) zapewnieniem możliwości doręczenia dokumentów powołania (np. kart powołania do żołnierzy rezerwy z terenu Gminy Godów) w trybie akcji kurierskiej,

3) nakładaniem na mieszkańców gminy obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych na rzecz obrony,

4) przygotowaniem jednostki do funkcjonowania w podsystemie kierowania, w tym przygotowanie Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Godów,

5) przygotowaniem i udziałem w treningach stałego dyżuru, który stanowi węzeł łączności wykorzystywanej do przekazywania zadań obronnych i informacji o ich realizacji pomiędzy organami wchodzącymi w skład podsystemu niemilitarnego,

6) prowadzeniem spraw związanych z organizacją obowiązkowych szkoleń i ćwiczeń obronnych dla kadry Urzędu Gminy Godów oraz przedstawicieli GJO,

7) organizacją i przeprowadzaniem kontroli obronnych w urzędzie i gminnych jednostkach organizacynych,

8) prowadzeniem spraw związanych z ewidencją rezerw osobowych w ramach kwalifikacji wojskowej,

9) realizacją zadań związanych z reklamowaniem Wójta, radnych i pracowników urzędu pełniących w urzędzie funkcje związane z obronnością i bezpieczeństwem, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

10) realizacją zadań obronnych z zakresu HNS (Host Nation Support, czyli wsparciem państwa gospodarza).

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27