Obrona cywilna (OC) stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Atutem obrony cywilnej jest jej powszechność co oznacza, że wszyscy obywatele uczestniczą w ochronie ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Szefem OC w gminie jest Wójt.

 

Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Zadania obrony cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny realizowane są zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole dodatkowym do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych z 8 czerwca 1977 r. (część IV ludność cywilna, rozdział VI – obrona cywilna). Zadania obrony cywilnej wg przedmiotowego protokołu to:

 

1)     służba ostrzegawcza,

2)     ewakuacja,

3)     przygotowanie i organizowanie schronów,

4)     obsługa środków zaciemniania,

5)     ratownictwo,

6)     służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną,

7)     walka z pożarami,

8)     wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,

9)     odkażanie i inne działania ochronne,

10)  dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia,

11)  doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,

12)  doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej,

13)  doraźne grzebanie zmarłych,

14)  pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania,

15)  dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

 

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27