W sytuacji stwierdzenia lub pozyskania wiarygodnej informacji o zaistniałym lub zbliżającym się zagrożeniu (lub zdarzeniu), takim jak np. poważna kolizja lub wypadek drogowy, pożar, katastrofa budowlana, znalezienie niewybuchu lub niewypału, podłożenie ładunku wybuchowego (bomby), wybuchu w obiekcie (miejscu) publicznym, znacznym podniesieniu się poziomu rzeki, awarii infrastruktury komunalnej i innych, informację tego typu należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Gminy Godów. Za przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów w godzinach pracy Urzędu Gminy Godów odpowiada pracownik właściwy ds. zarządzania kryzysowego,tel. 32 476 50 65, w. 27

 

Przyjmowanie i przekazywanie ostrzeżeń i alarmów telefonicznych poza godzinami pracy urzędu realizowane jest przez Wójta, a razie jego nieobecności przez Zastępcę Wójta.

 

Wójt:  512 288 208

Z-ca Wójta: 502 265 574

 

W uzasadnionych przypadkach, wymagających uruchomienia stosownych procedur bezpieczeństwa, Wójt lub jego zastępca przekazują otrzymane ostrzeżenia (alarmy) pracownikowi właściwemu ds. zarządzania kryzysowego. W sytuacji kryzysowej, w przypadku zidentyfikowania poważnych zagrożeń bezpieczeństwa, w Urzędzie Gminy Godów zostanie uruchomiony całodobowy dyżur. Informacja o uruchomieniu całodobowego dyżuru wraz z podaniem nr telefonu służbowego będącego w dyspozycji osoby pełniącej dyżur zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem o zauważonym (stwierdzonym) zagrożeniu należy:

  • rozmowę prowadzić spokojnie i rzeczowo,
  • podawać jak najwięcej informacji i szczegółów zdarzenia,
  • określić możliwie najdokładniej lokalizację zdarzenia (adres),
  • scharakteryzować zagrożenie (opisać przedmiot, przebieg zdarzenia, jego charakter, cechy szczególne itp.),
  • podać własne imię i nazwisko,
  • podać adres zamieszkania i numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie,
  • po zakończeniu rozmowy z dyspozytorem należy przez chwilę poczekać na zwrotne połączenie celem weryfikacji zgłoszenia.

Informacji udzielił POIN Daniel Wodecki

tel. 32 476  50  65  w. 27