Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Kredyt długoterminowy dla Gminy Godów

CPV:
66113000

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2028r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Gabriela Brzemia

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2017-08-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-08-04 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60%
termin uruchomienia transzy - 40 %


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium w wys. 30.000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące