Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na „Budowę przedszkola publicznego w Gołkowicach przy ul. Piotrowickiej" (nr sprawy: FZ-ZP.271.11.2017).

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 08.09.2017r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 08.09.2017r. godz. 10:30. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert, tj. do 08.09.2017r. do godz. 10:00.