Uchwałą nr XVIII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Godów przyjęła Regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.