Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

1. Lokal socjalny nr 1 o pow. 50 m2 i lokal socjalny nr 2 o pow. 40 m2 znajdujące się na piętrze gminnego budynku o częściowej funkcji mieszkalnej, w Podbuczu przy ul. Wiejskiej 17. Budynek  lokalizowany jest na parceli nr 196/54, mapa 1, obręb Podbucze, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00022766/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

Lokal przeznaczony jest do oddania w użyczenie na czas oznaczony – 2 lata, na rzecz Stowarzyszenia Przy Dziupli, z/s w Wodzisławiu Śl. ul. Jana 17.

Lokale udostępnione będą na rzecz osób niepełnosprawnych w formie mieszkań treningowych, w ramach projektu: „Nasz nowy dom – nasze miejsce na ziemi”.

Biorący w użyczenie ponosić będzie bieżące koszty utrzymania mieszkań, tj. zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty opału, odbiór odpadów komunalnych.

 

2. Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 102,59 m2, znajdujący się na parterze (91,27 m2) i częściowo na piętrze (11,32 m2)  gminnego budynku użytkowego w Godowie przy ul. 1 Maja 63. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 428/139B, mapa 3 obręb Godów, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00019657/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

Lokal przeznaczony jest do oddania w użyczenie na czas oznaczony – do 31 stycznia 2018 r., na rzecz  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”, z/s Jastrzębie – Zdrój, ul. Mazowiecka 2, z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej w Godowie.

Biorący w użyczenie ponosić będzie bieżące koszty utrzymania lokalu, tj. zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty opału, odbiór odpadów komunalnych.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

 

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl na okres 21 dni - od 30.01.2018 r. do dnia 20.02.2018 r.