OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki  gruntu, położonej w Gminie Godów w miejscowości Łaziska przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Godów – działka nr 2030/417

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Łaziska
działka nr: 2030/417 o pow. 0,2233 ha, symbol użytku - RIVa
księga wieczysta : GL1W/00073993/0 (po odłączeniu działki z KW nr GL1W/00018522/5)

Cena wywoławcza: 49.000,00 zł. netto
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
Sprzedaż nieruchomości w części 0,1450 ha podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%, w części 0,0783 ha – zwolniona z opodatkowania (grunt rolny).

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowa działka znajduje się częściowo w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy (symbol na planie „D13MN2”) i częściowo w terenach rolniczych (symbol na planie „D11R”).
Położona jest w Łaziskach przy drodze gminnej – ulicy Słonecznej, w sąsiedztwie terenów rolniczych. Aktualnie działka jest użytkowana rolniczo.
Linia rozgraniczająca tereny rolne i budowlane przebiega około 60 m od krawędzi drogi – ulicy Słonecznej. Powierzchnia terenu do zabudowy w obrębie działki nr 2030/417 – 0,1450 ha.
 
Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów.
Przeznaczenie podstawowe terenu budowlanego – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla lokalizacji nowej zabudowy.
Przeznaczenie uzupełniające – usługi podstawowe, garaże, budynki gospodarcze, parkingi, dojazdy, dojścia; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Pełny tekst planu dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.godow.pl.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.
 
Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 17 października 2017 r.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu, tj. opłaty notarialne i sądowe w kwocie wyliczonej przez  notariusza ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Godowie przy ul. 1 Maja 53.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy uiścić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007
w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, do dnia 19 marca 2018 r., przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów; w treści należy podać: wadium za działkę nr „2030/417";
- w przypadku osób fizycznych – przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwa notarialnego;
- w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 
Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w  Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,  tel. 32 4765065, wewn. 23.