Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
położonej w Gołkowicach
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:

 
 
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna :   Godów
obręb ewidencyjny:    Gołkowice
nr mapy:    11
nr działki:     164/16 
powierzchnia działki:   0,9496 ha
rodzaj użytku:    R/RIIIa, R/RIIIb, PsIV, Tr, Ba
powierzchnia do wydzierżawienia:  0,4900 ha
Księga wieczysta KW nr GL1W/00018256/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Roczny czynsz dzierżawny – 40,00 zł netto, podatek VAT – zw., czynsz brutto 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).
 
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „F22R" - tj. tereny rolne.
Przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony, w celu kontynuacji dotychczasowego, rolniczego sposobu użytkowania.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , na okres 21 dni - od 13.03.2018 r. do 03.04.2018 r.