Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym ”Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła lub montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?
Należy  dokonać wyboru jednej technologii OZE spośród:
1)    instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp,
2)    instalacji powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów,
3)    instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW.

 Można również połączyć wybrane technologie  w następujących konfiguracjach:
1)    instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepła na cele c.w.u.,
2)    instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet.

Kto może ubiegać się o dotację?
Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Godowa, Jastrzębia–Zdroju, Krzyżanowic, Marklowic, Pszowa, Raciborza, Rybnika, Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego i Żor.
Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.
O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe - nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?
Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.
Jak to zrobić?
•    Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 10 wskazanych gmin.
•    Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.  
•    Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
•    Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
•    UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU
Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 marca 2018 do 30 kwietnia 2018
Wnioski można składać w: Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu
Gdzie po informację?
Urząd Gminy w Godowie, Anna Juzek tel. 32 476 50 65 w. 33
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46
Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest
nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.