Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
położonych w Godowie, przy ul. Piaskowej.

 


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Godów
działka nr 1864/189 o pow. 0,0921 ha, symbol użytku - Bp
działka nr 1865/189 o pow. 0,0888 ha, symbol użytku – Bp
księga wieczysta: GL1W/00016480/4


Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.

Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy - symbol na planie „E57MN2”.

Na działkach ustanowiona jest nieprzekraczalna linia zabudowy w związku z przebiegiem terenu komunikacji – droga publiczna klasy „dojazdowa” - symbol na planie „E7KDD”.

Położone są w Godowie przy drodze gminnej – ulicy Piaskowej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Aktualnie działki nie są użytkowane, porośnięte trawą. Teren działek jest płaski, kształt korzystny do zabudowy, media w sąsiedniej działce drogowej gminnej.

Wartość rynkowa prawa własności działki oznaczonej nr 1864/189 stanowi kwotę 37.144,00 zł.
Cena: 37.652,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote).

Wartość rynkowa prawa własności działki oznaczonej nr 1865/189 stanowi kwotę 35.814,00 zł.
Cena: 36.322,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23.10.2018 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od 11.09.2018 r. do 02.10.2018 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w Nowinach Wodzisławskich.