1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż w 9. dniu przed dniem wyborów. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem drugiego głosowania. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.

3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, wójt gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, wójt gminy odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli wójtowi gminy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

6. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w wyborach.

7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Godów.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka dziadek, babcia itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 

8. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Godów w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie Gminy Godów jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.

9. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
a) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
b) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

10. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.


Wymagane Dokumenty
1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).

Termin  i miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Godów - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki.
Parter - pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu w poszczególne dni tygodnia:
poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00
wtorek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00

a) do 12 października 2018 r.,
b) w przypadku ponownego głosowania do 26 października 2018 r.