Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.).

informuję

o wydaniu przez Wójta Gminy Godów w dniu 12 września 2018r. decyzji znak
BU.BS.6220.0012.2016 w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą;

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych od ulicy 1 Maja w Skrzyszowie (5019S) do ulicy Powstańców Śląskich w Łaziskach (5037S).

dla przedmiotowego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Gmina Godów

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w Urzędzie Gminy Godów,
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 23.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczanie:

• dnia 14 września 2018r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów – www.godow.pl oraz na BIPie urzędu,

• dnia 14 września 2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,
44-340 Godów;

• dnia 14 września 2018r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzyszów i Łaziska.

 

z up. Wójta
/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk
Zastępca Wójta Gminy Godów