Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Godowie przy ul. Polnej


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Godów
działka gruntu nr: 1867/194 o pow. 0,2889 ha
księga wieczysta: GL1W/00053024/1


Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.


Zgodnie z ustaleniami w/w planu znajduje się w terenach zabudowy usługowej - symbol na planie „E26U”, dla których ustalono przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa usługowa.
Zakazuje się:
1) lokalizacji nowych budynków o wyłącznej funkcji mieszkaniowej;
2) lokalizacji obiektów i urządzeń produkcyjnych.


Działka położona jest w centrum miejscowości i gminy, w bliskim sąsiedztwie terenów przemysłowo-usługowych oraz zabudowań mieszkalnych, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ulicy Polnej. Kształt działki prostokątny o wymiarach około 30 m x 100 m. Sposób zagospodarowania: teren nie użytkowany, porośnięty kilkuletnimi samosiejkami brzozy.
Wartość rynkowa nieruchomości: 105.824,00 zł.
Cena wywoławcza: 115.560,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13 listopada 2018 r. włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).


Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w dniach od 02.10.2018 r. do 23.10.2018 r.