Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości


WYKAZ GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania
w najem i w użyczenie:

1. Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 36 m2 w budynku gminnym w Godowie przy ul. 1 Maja 111, zlokalizowanym na parceli nr 494/73, mapa 3, obręb Godów, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00031333/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, na prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej - handlowej.
Cena najmu: czynsz w wysokości 247,86 zł netto miesięcznie za lokal.
Czynsz płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego
i podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok miniony.
Poza czynszem najemca uiszczać będzie koszty zużytej energii elektrycznej, wywozu odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości (naliczany zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem "E18 KDW" – tj. tereny dróg wewnętrznych.


2. Nieruchomość lokalowa obejmująca pomieszczenia piwniczne o pow. 38 m2 w budynku gminnym w Podbuczu przy ul. Wiejskiej 29, zlokalizowanym na działce nr 272/44, mapa 1, obręb Podbucze, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00012596/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie na cele związane z działalnością statutową Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza Skrzyszów.


Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).


Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów, na stronie internetowej www.godow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni od 02.10.2018 r. do 23.10.2018 r.


Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w Nowinach Wodzisławskich.