Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
położonej w Skrzyszowie


Jednostka ewidencyjna: Godów, obręb Skrzyszów.
Działka nr 1600/76, mapa 2, obręb Skrzyszów, pow. 11,1696 ha, użytek "Ba".
Księga wieczysta KW nr GL1W/00066395/6.
Powierzchnia gruntu do oddania w dzierżawę: 0,0200 ha.

Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Aktualnie nieruchomość nie jest użytkowana i stanowi nieczynne zwałowisko kamienia dołowego.

Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 1.500,00 zł. netto miesięcznie.
Zmiana stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić po ogłoszeniu wskaźnika inflacji za rok miniony.

W/w część nieruchomości przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat, w celu usytuowania tablicy reklamowej.
Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , na okres 21 dni - od 23.10.2018 r. do 13.11.2018 r.