OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Godów,
w miejscowości Godów przy ul. Polnej,
objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
oznaczoną nr GL1W/00053024/1


 
  
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Godów
działka nr: 1867/194 o pow. 0,2889 ha
rodzaj użytku: RIVa – 0,2021 ha, RIVb – 0,0868 ha

Cena wywoławcza : 115.560,00 zł netto
(słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych)
Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23 %.

W/w działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem „E26U”, tj. tereny zabudowy usługowej. Działka położona w centrum miejscowości i gminy, w bliskim sąsiedztwie terenów przemysłowo-usługowych oraz zabudowań mieszkalnych, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ulicy Polnej. Kształt działki prostokątny  o wymiarach około 30 m x 100 m. Aktualny sposób zagospodarowania – teren nie użytkowany, porośnięty kilkuletnimi samosiejkami drzew. Lokalizacja z przeznaczeniem pod zabudowę usługową – atrakcyjna. Dostępność komunikacyjna – dobra, dojazd bezpośredni drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. 
Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa usługowa.
Przeznaczenie uzupełniające -  mieszkania funkcyjne oraz zabudowa towarzysząca; zabudowa sportowo-rekreacyjna, zieleń urządzona, obiekty małej architektury; parkingi, dojścia, dojazdy; obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Zakaz lokalizacji: nowych budynków o wyłącznej funkcji mieszkaniowej; obiektów i urządzeń produkcyjnych.
Pełny tekst planu dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.godow.pl.
 
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, a to:
odpłatna służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej kw nr GL1W/00018235/6 - o treści z par. 3 umowy ustanowienia służebności gruntowej Rep. A nr 8066/2012 z dnia 27.12.2012 r. (przeniesiono celem współobciążenia z księgi wieczystej GL1W/00016291/2 w zw. z § 11 ust. 2 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 17.09.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów – Dz.U. z 2011 r., Nr 102 poz. 1122 ze zm.).
W/w obciążenie nie dotyczy zbywanej działki.
 
Dział IV księgi wieczystej – brak wpisów. 

Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 13 listopada 2018 r.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu, tj. opłaty notarialne i sądowe w kwocie wyliczonej przez notariusza ponosi nabywca.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. (tj. piątek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy uiścić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007
w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, do dnia 17 grudnia 2018 r., przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów.
W treści należy podać „wadium za działkę nr 1867/194”;
- w przypadku osób fizycznych – przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwa notarialnego.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego;
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 
Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku, gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w  Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,  tel. 32 4765065, wewn. 23.