Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
będącej własnością Gminy Godów
przeznaczonej do oddania w użyczenie
 

Nieruchomość lokalowa w budynku gminnym w Skrzyszowie przy ul. Powstańców Śl. 11, zlokalizowanym na parceli nr 1486/153, mapa 4, obręb Skrzyszów, zapisanej w księdze wieczystej KW nr GL1W/00016291/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

- lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony, na prowadzenie działalności biurowej Centrum Integracji Społecznej w Godowie,
- powierzchnia użytkowa – 29 m2, 
- biorący w użyczenie ponosić będzie koszty centralnego ogrzewania pomieszczeń, zużytej energii elektrycznej i wody, odbioru ścieków, wywozu odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości (naliczany zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).
 
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona na rysunku planu symbolem "B11U" – tj. tereny zabudowy usługowej. 
   
Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl na okres 21 dni - od 27 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.