OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Godów,
w miejscowości Godów przy ul. Piaskowej

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Godów

 

1. działka nr: 1864/189 o pow. 0,0921 ha, symbol użytku – Bp
księga wieczysta: GL1W/00016480/4
cena wywoławcza: 37.652,00 zł netto
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100). Wadium należy uiścić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, do dnia 15 lutego 2019 r., przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów.
W treści należy podać „wadium za działkę nr 1864/189”.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

 

2. działka nr: 1865/189 o pow. 0,0888 ha, symbol użytku – Bp
księga wieczysta: GL1W/00016480/4
cena wywoławcza: 36.322,00 zł netto
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100)
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.600,00 zł  (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). Wadium należy uiścić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju, do dnia 15 lutego 2019 r., przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów.
W treści należy podać „wadium za działkę nr 1865/189”.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

 
Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558.
Zgodnie z ustaleniami w/w planu przedmiotowe działki znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla lokalizacji nowej zabudowy -  symbol na planie „E57MN2”.
Na działkach ustanowiona jest nieprzekraczalna linia zabudowy w związku z przebiegiem terenu komunikacji – droga publiczna klasy „dojazdowa” - symbol na planie „E7KDD”.
Położone są w Godowie przy drodze gminnej – ulicy Piaskowej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Aktualnie działki nie są użytkowane, porośnięte trawą. Teren działek    jest płaski, kształt korzystny do zabudowy, media w sąsiedniej działce drogowej gminnej.


Zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów.
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, jednokondygnacyjne budynki o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych; garaże o maksymalnie dwóch stanowiskach dla samochodów osobowych, dla każdego mieszkania zlokalizowanego na działce budowlanej; tereny komunikacji wewnętrznej; obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; obiekty i urządzenia małej architektury.
Pełny tekst planu dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem : www.godow.pl.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.


Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 23 października 2018 r.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
Koszty związane ze sprzedażą gruntu, tj. opłaty notarialne i sądowe w kwocie wyliczonej przez notariusza ponosi nabywca.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości 
- w przypadku osób fizycznych – przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwa notarialnego.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

   
Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku, gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,  tel. 32 4765065, wewn. 23.