WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Godów
przeznaczonego do zbycia
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Skrzyszów
właściciel: Skarb Państwa
użytkownik wieczysty: Gmina Godów

 

obrazek

Działki gruntu położone są w Skrzyszowie w sąsiedztwie autostrady A-1, około 2 km od zjazdu z autostrady, stanowią byłe składowisko kamienia dołowego – częściowo zrekultywowane w kierunku leśnym, ukształtowanie terenu zróżnicowane, uzbrojenie terenu – brak. Dojazd drogą technologiczną autostrady A1 z ulicy 1 Maja w Skrzyszowie.
 
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi w przeważającej części  teren obiektów produkcyjnych i usługowych – symbol na planie B3PU i B2PU.
Ponadto stanowi w części tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (symbol na planie B1UC), częściowo tereny dróg publicznych klasy „główna ruchu przyspieszonego” (symbol na planie B3KDGP”), częściowo tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” (symbol na planie B3KDL).

Wzdłuż południowej granicy działek nr 1597/128, 1598/113 i 1599/92 zlokalizowane są budowle hydrotechniczne, będące ujęciami i zrzutami wody opadowej, tj. rów opaskowy i dwa osadniki o wymiarach około 30 x 10 x 2,5 m, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.
Dopuszczalny sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej określona została została przez rzeczoznawcę majątkowego  na kwotę 3.016.365,00 zł netto.
(słownie: trzy miliony szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
Cenę wywoławczą zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono na kwotę 3.360.852,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.
 
Aktualna opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, obliczona wg stawki 3% na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, stanowi kwotę 12.939,28 zł. Opłaty wnoszone są jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, wg zasad określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
 
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
 
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26 marca 2019 r.  włącznie.

Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w  Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
 
Koszty związane ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od 12 lutego 2019 r. do 05 marca 2019 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu zamieszcza się w Nowinach Wodzisławskich.