Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 
oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Godów
Księga wieczysta nr: GL1W/00070644/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

nr działki: 978/259 o pow. 0,2908 ha, mapa 1
rodzaj użytku: TR – 0,1687 ha, Ba – 0,1221 ha
cena: 35.041,00 zł netto

nr działki: 1168/245 o pow. 0,2974 ha, mapa 1
rodzaj użytku: TR – 0,1262 ha, Ba – 0,1712 ha
cena: 35.837,00 zł netto

nr działki: 110/5 o pow. 0,0524 ha, mapa 2
rodzaj użytku: Ba – 0,0524 ha
cena: 6.314,00 zł netto
 

Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,6406 ha.
Łączna cena sprzedaży równa jest wartości rynkowej nieruchomości i wynosi 77.192,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

W/w nieruchomość położona jest na ogrodzonym terenie użytkowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, w sąsiedztwie gruntów będących
w użytkowaniu wieczystym w/w Przedsiębiorstwa, wraz z którymi tworzą całość funkcjonalno- użytkową.
Działka nr 1168/245 stanowi fragment zbiornika wody, częściowo porośnięta jest drzewostanem. Działka nr 978/259 utrzymywana jest jako teren zielony, częściowo pokryty drzewostanem, przez jej teren przebiega utwardzona droga wewnętrzna. Działka nr 110/5 zlokalizowana w narożniku ogrodzonego obszaru.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi teren infrastruktury technicznej – symbol na planie „ITW”.
Z uwagi na lokalizację nieruchomości wewnątrz obszaru stanowiącego czynne przedsiębiorstwo nie może ona zostać zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, w związku z czym może zostać zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiednich.
 
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości prze 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
 
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości,w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 maja 2019 r.  włącznie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , na okres 21 dni - od 02.04.2019 r. do 23.04.2019 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w tygodniku Nowiny Wodzisławskie.