Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
położonych w Skrzyszowie

 
 
jednostka ewidencyjna: Godów, obręb Skrzyszów

działka nr 1600/76, mapa 2, obręb Skrzyszów,  o łącznej powierzchni 11,1696 ha, użytek "Ba".
Księga wieczysta KW nr GL1W/00066395/6 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl.

Właściciel: Skarb Państwa
Użytkownik wieczysty: Gmina Godów
 
Powierzchnia gruntu do oddania w dzierżawę: 0,0150 ha
Tryb zawarcia umowy dzierżawy: bezprzetargowy
Okres dzierżawy: 10 lat
Cel dzierżawy: budowa i eksploatacja stacji bazowej T-Mobile Polska S.A.
 
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów nieruchomość stanowi tereny obiektów produkcyjnych i usługowych - symbol na planie "2B2PU/2".
Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie autostrady A-1, aktualnie nie jest użytkowana i stanowi nieczynne zwałowisko kamienia dołowego.
Czynsz  dzierżawny  ustalono na  kwotę  2000,00 zł. netto miesięcznie.
Czynsz waloryzowany będzie corocznie wg wskaźnika inflacji za rok miniony.
  

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 032 47 65 065, wewn. 23).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od  02 do 23 kwietnia  2019 r.