Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Skrzyszów
właściciel: Skarb Państwa
użytkownik wieczysty: Gmina Godów

obrazek

Dział III i IV księgi wieczystej KW nr GL1W/00066395/6 wolne są od wpisów.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań ani praw osób trzecich.
Działki gruntu położone są w Skrzyszowie w sąsiedztwie autostrady A-1, około 2 km od zjazdu z autostrady. Stanowią byłe składowisko kamienia dołowego nieczynnej KWK „1 Maja”, częściowo zrekultywowane w kierunku leśnym, ukształtowanie terenu zróżnicowane ze znacznymi różnicami poziomów. Dojazd odbywa się drogą technologiczną autostrady A1 z ulicy 1 Maja w Skrzyszowie (droga dojazdowa nr 16), w stosunku do której Gmina Godów sprawuje zarząd na mocy Porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Uzbrojenie terenu – brak.  Nieruchomość składa się z czterech działek, które tworzą trzy nie połączone ze sobą obszary, oddzielone wąskimi pasami gruntu, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego. W terenie brak wyraźnych granic między poszczególnymi działkami. 
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów,uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi w przeważającej części  teren obiektów produkcyjnych i usługowych – symbol na planie B3PU i B2PU.
Ponadto stanowi w części tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (symbol na planie B1UC), częściowo tereny dróg publicznych klasy „główna ruchu przyspieszonego” (symbol na planie B3KDGP”), częściowo tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” (symbol na planie B3KDL). Pełny tekst planu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Godów, pod adresem:  www.godow.pl.
Działka nr 1601/96 o pow. 3,6151 ha jest niezabudowana.
Wzdłuż południowej granicy działek nr 1597/128, 1598/113 i 1599/92 zlokalizowana jest budowla hydrotechniczna, będąca ujęciami i zrzutami wody opadowej, tj. rów opaskowy o długości około 550 m, około 2 m szerokości i  0,5 m głębokości. Aktualnie rów jest niedrożny, zarośnięty samosiewami drzew i krzewów, stopień zużycia budowli określono na 80%. Urządzenie stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.
Dopuszczalny sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.
Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej  określona została została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.069.460,00 zł netto (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), w tym:
prawo użytkowania wieczystego gruntu – 3.063.887,00 zł netto
prawo własności budowli hydrotechnicznej – 5.573,00 zł netto
Łączna wartość brutto: 3.206.029,40 zł.

 

Cenę wywoławczą zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej ustalono na kwotę 3.360.852,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.

 

Aktualna opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, obliczona wg stawki 3% na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, stanowi kwotę 12.939,28 zł. Opłaty wnoszone są jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, wg zasad określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Organem właściwym w przedmiocie aktualizacji opłaty jest Starosta wodzisławski.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wynikającą z wyżej powołanych punktów.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 maja  2019 r.  włącznie.
Warunkiem skorzystania z pierwszeństwa jest złożenie pisemnego wniosku w  Urzędzie Gminy Godów, przed upływem w/w terminu, oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 23).

 

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , w dniach od 09 do 30 kwietnia 2019 r.
Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w Nowinach Wodzisławskich.