Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych
na kadencję 2020 – 2023


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w zwrócił się do Rady Gminy Godów z wnioskiem o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

 • do Sądu Okręgowego w Gliwicach – 2 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1

 • do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju – 1 ławnika, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1;

 • do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim – 1 ławnika

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Z uwagi, że 30 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów upływa 28 czerwca 2019r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy po terminie, tj. po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


ŁAWNIKIEM może być wybrany ten, kto spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Z uwagi, że 30 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów upływa 28 czerwca 2019r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.


ZGŁOSZENIE PRZEZ STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).


ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.godow.bip.net.pl w zakładce Menu przedmiotowe > Wybory ławników na kadencję 2020-2023 lub w Urzędzie Gminy w Godów, biuro nr 14 – I piętro.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Godowie pod numerem telefonu (32) 47 65 065 wew. 12.


Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z kompletem załączników należy składać w Biurze Rady Gminy za pośrednictwem Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Godowie przy ul. 1 Maja nr 53. (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:00 – 17:00, od wtorku do czwartku 7:00 – 15.00, piątek 7:00 – 13:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Z uwagi, że 30 czerwca 2019 roku jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów upływa 28 czerwca 2019r.

Załączniki:

 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika – zał. 1;

 2. Wzór listy 50 osób zgłaszających kandydata na ławnika – zał. 2;

 3. Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych – zał 3;

 4. Wzór oświadczenia dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej – zał 4.
Przewodniczący Rady Gminy

(-) Antoni Tomas