OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Godów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Gminie Godów,  w miejscowości Skrzyszów,
objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.
oznaczoną nr GL1W/00066395/6:


 
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków:
jednostka ewidencyjna: Godów
obręb ewidencyjny: Skrzyszów, karta mapy 2
właściciel: Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Wodzisławskiego
użytkownik wieczysty do dnia 05.12.2089 r.: Gmina Godów
łączna powierzchnia zbywanej nieruchomości: 18,6538 ha
działki  gruntu:
nr 1597/128 o pow. 8,8729 ha, przeznaczenie w mpzp – B3PU, B1UC, B3KDGP
nr 1598/113 o pow. 4,6941 ha, przeznaczenie w mpzp – B3PU, B1UC, B3KDGP
nr 1599/92 o pow. 1,4717 ha, przeznaczenie w mpzp – B2PU, B3KDGP, B3KDL
nr 1601/96 o pow. 3,6151 ha, przeznaczenie w mpzp - B3PU
rodzaj użytku -”Ba” (tereny przemysłowe).

 

Dział III i IV księgi wieczystej KW nr GL1W/00066395/6 wolne są od wpisów.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań ani praw osób trzecich.
Działki gruntu położone są w Skrzyszowie w sąsiedztwie autostrady A-1, około 2 km od zjazdu z autostrady. Stanowią byłe składowisko kamienia dołowego nieczynnej KWK „1Maja”, częściowo zrekultywowane w kierunku leśnym, ukształtowanie terenu zróżnicowane ze znacznymi różnicami poziomów. Dojazd odbywa się drogą technologiczną autostrady A1 z ulicy 1 Maja w Skrzyszowie (droga dojazdowa nr 16), w stosunku do której Gmina Godów sprawuje zarząd na mocy Porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Uzbrojenie terenu – brak.  Nieruchomość składa się z czterech działek, które tworzą trzy nie połączone ze sobą obszary, oddzielone wąskimi pasami gruntu, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego. W terenie brak wyraźnych granic między poszczególnymi działkami. 
 Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi w przeważającej części  teren obiektów produkcyjnych i usługowych – symbol na planie B3PU i B2PU.
Ponadto stanowi w części tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (symbol na planie B1UC), częściowo tereny dróg publicznych klasy „główna ruchu przyspieszonego” (symbol na planie B3KDGP”), częściowo tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” (symbol na planie B3KDL). Pełny tekst planu dostępny jest na stronie internetowej Gminy Godów, pod adresem:  www.godow.pl
Działka nr 1601/96 o pow. 3,6151 ha jest niezabudowana.
Wzdłuż południowej granicy działek nr 1597/128, 1598/113 i 1599/92 zlokalizowana jest budowla hydrotechniczna, będąca ujęciami i zrzutami wody opadowej, tj. rów opaskowy o długości około 550 m, około 2 m szerokości i  0,5 m głębokości. Aktualnie rów jest niedrożny, zarośnięty samosiewami drzew i krzewów, stopień zużycia budowli określono na 80%. Urządzenie stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.
Dopuszczalny sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.
Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej  określona została została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 3.069.460,00 zł netto (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), w tym:
prawo użytkowania wieczystego gruntu – 3.063.887,00 zł netto;
prawo własności budowli hydrotechnicznej – 5.573,00 zł netto.
Łączna wartość brutto: 3.206.029,40 zł.

Cenę wywoławczą zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budowli hydrotechnicznej ustalono na kwotę 3.360.852,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 00/100).
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.
Aktualna opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, obliczona wg stawki 3% na dzień oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, stanowi kwotę 12.939,28 zł.   Opłaty wnoszone są jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, wg zasad określonych w art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Organem właściwym w przedmiocie aktualizacji opłaty jest Starosta wodzisławski.
Termin składania wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu upłynął z dniem 21 maja 2019 r.
Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Dowód zapłaty należy przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy.
Koszty związane ze sprzedażą w kwocie wyliczonej przez notariusza ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów, w Godowie przy ul. 1 Maja 53.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wadium należy uiścić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Godów nr 27 8470 0001 2001 0020 4899 0007 w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdr., do dnia 22 lipca 2019 r., przy czym za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Godów. W treści należy podać „Wadium na zakup użytkowania wieczystego”.
- w przypadku osób fizycznych – przedłożenie dowodu tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwa notarialnego.
w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – przedłożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu umowy spółki, dowodów tożsamości, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwa notarialnego,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw notarialnych, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Godów, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, poinformuje nabywcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
W przypadku, gdy podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie, Wójt Gminy odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Godów zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Godów przy ul. 1 Maja 53,  tel. 32 4765065, wewn. 23.