Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

  oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków :

  jednostka ewidencyjna : Godów

  obręb ewidencyjny : Godów

  Księga wieczysta nr : GL1W/00073845/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.

  nr działki : 1670/6 o pow. 0,0577 ha, mapa 1D

  rodzaj użytku : N – 0,0577 ha

  nr działki : 1670/8 o pow. 0,1498 ha, mapa 1D

  rodzaj użytku : N – 0,1498 ha

  nr działki : 2069/6 o pow. 0,3901 ha, mapa 1D

  rodzaj użytku : B – 0,0304 ha, N – 0,3597 ha

  Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,5976 ha.

  Wartość rynkowa prawa własności gruntu - 29.640,- zł.

  Wartość budynku pompowni – 33.000,- zł.

  Łączna wartość rynkowa prawa własności nieruchomości zabudowanej : 62.640,- zł.

  (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).


Nieruchomość składa się z trzech działek tworzących łącznie kompleks w kształcie trapezu. Położona jest w Godowie przy odgałęzieniu ulicy Granicznej (w sąsiedztwie rzeki Olzy).
Zabudowana jest obiektem pompowni wody, który obejmuje staw wraz z zielenią towarzyszącą oraz budynek pompowni.

Na działce nr 1670/8 znajduje się część zbiornika wodnego, przez teren przebiegają dwa rurociągi wA 500, jeden rurociąg wA 400, studnie, linia energetyczna oświetleniowa.

Na działce nr 1670/6 znajduje się część skarpy zbiornika wodnego.

Na działce nr 2069/6 zlokalizowana jest część zbiornika wodnego oraz budynek pompowni . Budynek posiada charakter techniczny - ujęcie wody przemysłowej w Godowie, wzniesiony
w 1986 r., kubatura budynku - 279 m3, wewnątrz znajdują się urządzenia i instalacje odwadniania.


Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów, uchwalonym uchwałą nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
05 grudnia 2017 r., poz. 6558 w/w nieruchomość stanowi teren infrastruktury technicznej – symbol na planie „E2ITW”.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw własności tej nieruchomości prze 5 grudnia 1990 roku albo jej spadkobiercą.


W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu , stosuje się kolejność wynikającą
z wyżej powołanych punktów.

Osoby wymienione w punktach 1 i 2 mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości,
w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 01 października 2019 r. włącznie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 032 47 65 065, wewn. 23).


Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl , na okres 21 dni - od 20.08.2019 r. do 10.09.2019 r.

Informację o zamieszczeniu wykazu publikuje się w tygodniku Nowiny Wodzisławskie.