INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

 

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.


Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.

Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej:
musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
może dokonać zgłoszenia do komisji w gminie na obszarze województwa, w którym  stale zamieszkuje.


WAŻNE!
W zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej polskiej, wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę do składu obwodowej komisji wyborczej.

Należy podkreślić, że kandydatura zgłoszona samodzielnie przez wyborcę może być wzięta pod uwagę przez komisarza wyborczego, dopiero w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków komisji będzie mniejsza niż ustawowy skład komisji.


Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 13.00

 

Druk zgłoszenia jest dostępny do pobrania w sekcji poniżej niniejszej informacji.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Godowie, ul. 1 Maja 53, pokój nr 1 (parter, obok Biura Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu tj.
poniedziałek 7.00-17.00
wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.00


Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień doręczenia zgłoszenia do Urzędu Gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.