ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE USŁUGI
(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Godów
ul. 1-Maja 53, 44-340 Godów
e-mail gmina@godow.pl

2. Termin składania ofert: do 10.01.2020 r. do godz. 13.00 

3. Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi związanej z opracowaniem operatów wodnoprawnych oraz uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych we właściwym organie, dla istniejących wylotów  kanalizacji deszczowej (2 szt.)

Szczegóły zamówienia:

Zamawiającemu (Gminie Godów) zostały udzielone pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej:

1. Decyzja Starosty Wodzisławskiego WOŚ.6223-10/10 z dnia    11.06.2010r, z terminem obowiązywania do dnia 11.06.2020r.
2. Decyzja Starosty Wodzisławskiego WOŚ.6223-27/10 z dnia    07.10.2010r, z terminem obowiązywania do dnia 7.10.2020r.

Powyższe urządzenia zostały wybudowane i nadal pozostają w użytkowaniu. Z uwagi na wskazane terminy ważności udzielonych pozwoleń wodnoprawnych, należy uzyskać nowe pozwolenia na dalsze wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych.

 Zakres umowy obejmuje w szczególności:

1. Pozyskanie we własnym zakresie wszelkich niezbędnych danych (w tym map, decyzji, uzgodnień, pozwoleń, zatwierdzeń, opinii, itp.) do opracowania operatu wodnoprawnego.
2. Dostarczenie Zamawiającemu 1 egzemplarza operatu wodnoprawnego
w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.
3. Uzyskanie w imieniu Gminy Godów pozwolenia wodnoprawnego
we właściwym organie.

5. Terminy realizacji  zamówienia:
- data przedłożenia operatu wodnoprawnego dla postępowania związanego z decyzją WOŚ.6223-10/10 z dnia 11.06.2010r, – do 01.03.2020r.
- data przedłożenia operatu wodnoprawnego dla postępowania związanego z decyzją WOŚ.6223-27/10 z dnia 7.10.2010r, – do 01.07.2020r.
- data uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (2 szt.) - do 20.12.2020r.

6. Forma  składania ofert – dowolna (wersja papierowa, e-mail, fax).


7. Dodatkowe informacje:
Do realizacji przedmiotu zamówienia i złożenia oferty mogą przystąpić wykonawcy, których profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia, lub osoby fizyczne posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Do oferty należy dołączyć:
- 1 referencje (poświadczenie) na wykonanie usługi związanej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w w Referacie Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 24, lub pod numerem tel. 032/ 476 50 65 wew. 19 - sprawę prowadzi: Marcin Fros