Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Godów podaje do publicznej wiadomości:


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
przeznaczonej do oddania w użyczenie
 

jednostka ewidencyjna: Godów, obręb Skrzyszów
działka nr 1877/126, mapa 4, obręb Skrzyszów, o pow. 0,1417 ha, użytek "Bi"
księga wieczysta KW nr GL1W/00016642/8
powierzchnia gruntu do oddania w użyczenie: 0,0320 ha
 
Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi tereny zabudowy  usługowej - symbol na planie "B8U".
Teren przeznaczony do oddania w użyczenie jest aktualnie niezagospodarowany i stanowi część działki zabudowanej budynkiem gminnym przy ul. 1 Maja 116 w Skrzyszowie. 
 
W/w część nieruchomości przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Hodowców Drobnego Inwentarza w Skrzyszowie, w celu usytuowania kontenera
i prowadzenia działalności statutowej. 
Szczegółowe warunki użyczenia w/w części nieruchomości określone zostaną w umowie.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Godów (tel. 32 47 65 065, wewn. 28).

Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz na stronie internetowej www.godow.pl, na okres 21 dni - od 14 stycznia 2020 r. do 04 lutego 2020 r.